Luovat palvelut

- yhteisölähtöisesti

Luovissa palveluissa keskeistä on kommunikointi ja kohtaaminen. Työpajoissa kaikki sisältö ja tuotettu materiaali syntyy osallistujista itsestään, joten jokainen osallistuja voi kokea olevansa luova, pystyvä ja kykenevä yhteisön jäsen. 

Kokonaisuuksia on tarjolla yhteisöjen ja ryhmien muutosjoustavuuden, resilienssin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen, sekä myös improvisoinnin ja improvisaatiopedagogiikan koulutusta harrastajista ammattilaisiin. 

Luovat palvelut perustuvat tutkittuun tietoon ja pitkään kokemuspohjaan ihmisten johtamisesta taiteellisin ja pedagogisin keinoin. Fasilitoijan avulla jokaisella tapaamiskerralla rakennetaan yhdessä turvallinen tila, jossa osallistuminen on motivoivaa, palkitsevaa ja oppimista ja/tai hyvinvointia edistävää.

"Ryhmässä oli hyvä ilmapiiri, jossa uskalsi kokeilla ilman pelkoa."


"Kurssi herkisti itseni ja toisten kuuntelulle turvallisessa ja kannattelevassa ilmapiirissä."
Kopio Kopio Green and Red Photo Pitch De
 

Muutosjoustavuus ja resilienssi

- yhteisön oppimisen, luovuuden ja tuottavuuden ytimessä

Muutopajoissa edistetään yhteisösi kykyä

 • toimia yhteistoiminnallisesti ja luovasti

 • toimia rakentavasti ja tarkoituksenmukaisesti yllättävissä tilanteissa tai muutoksissa

 • sietää epävarmuutta ja palautua virheistä

 • ylläpitää vuorovaikutussuhteiden laatua ja sosiaalista turvallisuutta 

"Sosiaalinen muutosjoustavuus on työyhteisön kykyä reagoida ja toimia rakentavasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa muutostilanteissa. Se muotoutuu sosiaalisissa prosesseissa ja tarkoittaa yhteisön kykä palautua, kehittyä ja oppia kokemusten pohjalta."

Siljamäki 2021

Esimerkki prosessista

1. Tarvekartoitus

 • tutkimusperustainen kysely, havainnointi ja haastattelut

2. Muutospajat

 • esim. 3-5 kertaa, 5-15 hengen ryhmät

 • luovat harjoitteet, reflektiiviset keskustelut, kehityskarttatyöskentely (Lisätietoa täältä)

3. Vaikutustuen arviointi

 • tutkimusperustainen kysely ja raportointi​

Pajat perustuvat toiminnalliseen ja kokemukselliseen oppimiseen, joka tapahtuu yhdessä rakennetussa turvallisessa ympäristössä myötäelävän ja asiantuntevan taiteenalan ammattilaisen fasilitoimana.

Kiinnostuitko?

Kopio Kopio Green and Red Photo Pitch De
 

Hyvinvointi taiteess/ta

- ei vaadi aiempaa osaamista taiteissa

Hyvinvointipajat räätälöidään yhteisön tarpeiden ja tavotteiden mukaan

Taiteeseen osallistuminen voi parhaimmillaan nostaa elämän laatua, lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista sekä vähentää stressiä. Hyvinvointipajat perustuvat tutkittuun tietoon taiteellisten menetelmien hyödyntämisestä hyvinvoinnin edistämisessä. 

Erinomainen esim. tyky/tyhy-päiville!

- Juuri nyt -

Hyvinvointia lauluimprovisaatiosta

17.-18.9.2022 Helsinki

15.-16.10.2022 Tampere

Ilmoittautumiset ja lisätiedot täältä (Kansalaisfoorumi)

Esimerkkejä hyvinvointipajojen teemoista: 

1. Luovuutta peliin

Luovuudesta inspiraatiota työkyvyn ylläpitämiseen. Tutustumme luovaan  ja relationaaliseen ajattelutapaan sekä aktivoimme keho-mieli -yhteyttä. 

2. Ain' laulaien työtäs tee

Löydämme yhteisöllisen rytmin, kuuntelemme  yhteisön moniäänisyyttä ja kehitämme yhteistyötä. 

3. Kuuluuko näkyykö

Kokonaisvaltaista tukea esiintymiseen - valmistautuminen ja omiin taitoihin luottaminen, äänenkäyttö ja kehollisuus 

4. Aikuisten leikkipaja

Hyvinvointia yhdessä nauraen ja heittäytyen rentouttavaan ja vapauttavaan leikkiin omalla äänellä yhdessä muiden kanssa - juuri sellaisena kuin olet. 

Kiinnostuitko?

Kopio Kopio Green and Red Photo Pitch De
 

Improvisointi ja improvisaatiopedagogiikka

- tutkimusperustaisesti ja monipuolisesti

Työpajoissa ja luennoilla voidaan syventyä improvisoimiseen, siihen liittyvien haasteiden kohtaamiseen ja sen moninaisten mahdollisuuksien tuottavaan käyttöönottoon.

Tarjolla on kiinnostavia teemoja niin musiikin alana ammattilaisille kuin harrastajille tai ensimmäistä kertaa kokeilevilla. 

 • Improvisointi on yksi musisoijan tärkeimmistä työkaluista

 • Improvisointi mahdollistaa oppimista, luovuutta, inspiraatiota ja musiikillista toimijuutta.

 • Improvisointia estävät väärät uskomukset, tiedon puute ja kielteiset asenteet.

 • Toimiakseen hyödyttävällä tavalla improvisointi vaatii tietynlaisia olosuhteita ja prosessia tukevia käytäntöjä. 

Esimerkkejä työpajojen ja luentojen teemoista: 

Improvisaation ja improvisoinnin

 1. ...perusteet 

 2. ...pedagogiikka

 3. ...tutkimus

 4. ...moninaisuus

 5. ...haasteet

 6. ...mahdollisuudet

 7. ...sosiaalisen oppimisympäristön turvallisuuden rakentaminen

Kiinnostuitko?

Kopio Kopio Green and Red Photo Pitch De
 

Asiakaskokemuksia

Ohjaajasta sanottua:

"Luennoitsija ihana ja asiaan perehtynyt."

"Oma olemuksesi toimi esimerkkinä sanallistetusta sallivuudesta ja lempeydestä."

​​"Kiitos upeasta kurssista. Aitoutesi ja läsnäolosi on puhuttavaa ja esimerkillistä"​

"Rento ja avoin tunnelma ja meininki. Kouluttaja oli samaistuttava, lämmin ja aito."

"Huomaavainen ja ymmärtäväinen, kannustava ilmapiiri opettajan luomana."

"Kiitos herkästä ja jämäkästä ryhmän luotsaamisesta."

"Selkeät ohjeistukset ja toisaalta niiden selkeät, kärsivälliset tarkennukset kun joku ei ymmärrä."

"Luennoitsija on energinen ja selkeä, paljon faktoja."

Palveluista sanottua: 

"Hieno pysähtyneisyys ja turvallinen ilmapiiri hoivasti niin kehoa kuin tajuntaa."

​​"Jokainen pääsi kertomaan omat kokemukset ja olimme tasavertaisia!"

"Innostava ote. Monipuolinen sisältö. Päivän pituus ja jaottelu hyvä."​